Trang chủ Bản đồ Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Thạch...

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Thạch Thành 01/2023

806
0

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa 01/2023 gồm xây dựng, công nghiệp và giao thông, của các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)


Huyện Thạch Thành nằm ở phía bắc tỉnh Thanh Hóa, có vị trí địa lý:

 • Phía đông giáp huyện Hà Trung và thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình
 • Phía tây giáp huyện Cẩm Thủy và huyện Bá Thước
 • Phía nam giáp huyện Vĩnh Lộc
 • Phía bắc giáp huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình và huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Thạch Thành
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Thạch Thành

Quy hoạch huyện Thạch Thành, bao gồm 2 thị trấn: Kim Tân (huyện lỵ), Vân Du và 23 xã: Ngọc Trạo, Thạch Bình, Thạch Cẩm, Thạch Định, Thạch Đồng, Thạch Lâm, Thạch Long, Thạch Quảng, Thạch Sơn, Thạch Tượng, Thành An, Thành Công, Thành Hưng, Thành Long, Thành Minh, Thành Mỹ, Thành Tâm, Thành Tân, Thành Thọ, Thành Tiến, Thành Trực, Thành Vinh, Thành Yên.

Bản đồ quy hoạch đến 2030, kế hoạch sử dụng đất 2022, huyện Thạch Thành

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:


Mới đây, UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định Số: 3460/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 quy hoạch sử dụng đất năm 2021.

Theo quyết định, Diện tích, cơ cấu các loại đất đưa vào quy hoạch của huyện Thạch Thành với tổng diện tích tự nhiên: 55.921,73 ha. Trong đó:

 • Nhóm đất nông nghiệp: 45.024,22 ha.
 • Nhóm đất phi nông nghiệp: 10.060,60 ha.
 • Nhóm đất chưa sử dụng: 836,91 ha.

Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong thời kỳ quy hoạch đến 2030:


 • Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 1.444,70 ha
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 1.052,74ha

Diện tích đưa đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích trong thời kỳ 2021-2030, bao gồm:

 • Đất nông nghiệp: 89,09 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 46,80 ha

Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng đất được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tỷ lệ 1/10.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Thạch Thành.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030 huyện Thạch Thành
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030 huyện Thạch Thành

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2021:


Phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch 2021 của huyện Thạch Thành với tổng diện tích: 55.921,73 ha. Trong đó:

 • Đất nông nghiệp: 46.196,81 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 8.761,13 ha
 • Đất chưa sử dụng: 963,79 ha

Kế hoạch thu hồi các loại đất trong năm 2021:

 • Đất nông nghiệp: 238,49 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 14,19 ha

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất

 • Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 178,80 ha
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 35,95 ha

Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng

 • Đất nông nghiệp: 0 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 9,00 ha

Tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Thạch Thành; được công bố, công hai trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030 huyện Thạch Thành làm cơ sở triển hai lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm phù hợp với các chỉ tiêu sử dụng đất, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022:

Ngày 16/11/2022 UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 3856/QĐ_UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Thạch Thành.

Theo quyết định, kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Thạch Thành được xác định với tổng diện tích 55.921,73 ha, bao gồm các loại đất như sau:

 • Đất nông nghiệp: 46.167,19 ha.
 • Đất phi nông nghiệp: 8.783,54 ha.
 • Đất chưa sử dụng: 971,00 ha

Kế hoạch thu hồi các loại đất trong năm 2022 của huyện Thạch Thành được xác định gồm:

 • Đất nông nghiệp: 82,18 ha.
 • Đất phi nông nghiệp: 8,78 ha.
 • Đất chưa sử dụng: 0 ha

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 185,98 ha.
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 60,92 ha
 • Chuyển đổi đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở: 1,42 ha.

Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng:

 • Đất nông nghiệp: 0 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 1,57 ha

Vị trí, diện tích các khu đất đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 2022 của huyện Thạch Thành được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện.

Tài liệu kèm theo:BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây