Trang chủ Bản đồ Bản đồ quy hoạch giao thông, sử dụng đất huyện Tam Bình,...

Bản đồ quy hoạch giao thông, sử dụng đất huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long đến 01/2023

1171
0

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long đến 2030, bao gồm: xây dựng, giao thông, công nghiệp và các công trình dự án đưa đất vào sử dụng. Cập nhật đến 30/01/2023

Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)


Huyện Tam Bình nằm ở trung tâm tỉnh Vĩnh Long, giáp hầu hết với các huyện thị khác trong tỉnh (trừ thành phố Vĩnh Long). Huyện Tam Bình cách thành phố Vĩnh Long 32 km, cách Thành phố Hồ Chí Minh 162 km về phía nam và cách thành phố Cần Thơ 28 km về phía bắc, có vị trí địa lý:

Huyện Tam Bình có tổng diện tích tự nhiên là 27.972,1 ha. Diện tích đất nông nghiệp 23.763,57 ha, chiếm 84,95%; đất phi nông nghiệp 4.191,74ha, chiếm 14,98%.

Ngày 29 tháng 9 năm 1981, tái lập huyện Bình Minh, huyện Tam Bình còn lại thị trấn Tam Bình và 9 xã: Bình Ninh, Hậu Lộc, Hòa Hiệp, Loan Mỹ, Mỹ Lộc, Mỹ Thạnh Trung, Ngãi Tứ, Song Phú, Tường Lộc.


Ngày 27 tháng 3 năm 1985, lập xã Long Phú trên cơ sở tách đất xã Song Phú.

Ngày 26 tháng 12 năm 1991, tỉnh Cửu Long tách thành hai tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh. Huyện Tam Bình thuộc tỉnh Vĩnh Long.

Ngày 9 tháng 8 năm 1994, lập mới các xã: Phú Thịnh, Tân Phú, Tân Lộc, Hoà Lộc, Phú Lộc và Hòa Thạnh. Từ đó, huyện Tam Bình có 1 thị trấn và 16 xã như hiện nay.


Quy hoạch huyện Tam Bình, bao gồm thị trấn Tam Bình và 16 xã: Bình NinhHậu LộcHòa HiệpHòa LộcHòa ThạnhLoan MỹLong PhúMỹ LộcMỹ Thạnh TrungNgãi TứPhú LộcPhú ThịnhSong PhúTân LộcTân PhúTường Lộc.

Thế mạnh kinh tế của Tam Bình là sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là lúa và cây ăn trái. Toàn huyện đã cải tạo thêm 673 ha vườn kém hiệu quả, xây dựng có hiệu quả 18 mô hình cam sành sạch bệnh với tổng diện tích 10,5 ha. Bình quân giá trị sản xuất trên một ha đất nông nghiệp đạt 59,8 triệu đồng/năm.

Huyện Tam Bình trên google vệ tinh
Huyện Tam Bình trên google vệ tinh

Về quy hoạch, trước đó UBND tỉnh Vĩnh Long đã tiến hành điều chỉnh quy hoạch trung tâm Chợ Cái Ngang tầm nhìn 2030, dự kiến sẽ chọn phương án lấy 2 ấp của xã Mỹ Lộc (ấp Mỹ Phú và Ấp 8), 3 ấp của xã Phú Lộc (3A, Ấp 4 và ấp Long Công), Ấp 6 của xã Hậu Lộc.


Riêng Khu đô thị thị trấn Tam Bình theo quy hoạch cũ sẽ lấy một phần ấp Mỹ Phú 1, Mỹ Trung 2. Đối với quy hoạch mới, ở xã Tường Lộc sẽ quy hoạch ở 6 ấp (Tường Trí, Tường Trí B, Mỹ Phú 1, Mỹ Phú 5, Tường Lễ và Nhà Thờ), xã Mỹ Thạnh Trung sẽ quy hoạch ở 3 ấp (Mỹ Phú 3, Mỹ Phú 4, Mỹ Trung 2).

Bản đồ quy hoạch đến 2030, kế hoạch sử dụng đất 2022, huyện Tam Bình

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030: 

Ngày 24 tháng 11 năm 2022 Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quyết định số 2438/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.

Theo đó, quy hoạch đến năm 2030 huyện Tam Bình có 23.894,24 ha đất nông nghiệp – chiếm 82,21% diện tích tự nhiên toàn huyện, 5.170,70 ha đất phi nông nghiệp – chiếm 17,79% diện tích tự nhiên toàn huyện và 0,10 ha đất chưa sử dụng – chiếm tỷ lệ không đáng kể. Chuyển mục đích sử dụng 695,77 ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp (nhiều nhất ở xã Phú Thịnh 169,34 ha, Song Phú 120,57 ha), chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp 177,49 ha (nhiều nhất ở xã Bình Ninh 17,84 ha, xã Tân Lộc 14,57 ha) và đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở 5,02 ha (nhiều nhất ở thị trấn Tam Bình 1,53 ha, xã Hậu Lộc 0,89 ha).

Vị trí, diện tích các khu vực chuyển quy hoạch sử dụng đất được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030, huyện Tam Bình.

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất huyện Tam Bình
Bản đồ kế hoạch sử dụng đất huyện Tam Bình

Trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long có một phần diện tích được quy hoạch thị trấn Tam Bình đến 2030.

Thị trấn Tam Bình là một trong 17 đơn vị hành chính trực thuộc huyện Tam Bình. Do đó, quy hoạch giao thông, sử dụng đất thị trấn Tam Bình cũng được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Tam Bình.

Phương án quy hoạch sử dụng đất huyện Tam Bình được UBND tỉnh Vĩnh Long phê duyệt là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn.

Về kế hoạch sử dụng đất 2021: UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 11/1/2021 về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Tam Bình.

Kế hoạch sử dụng đất huyện Tam Bình năm 2021 nhằm cụ thể hoá các diện tích đất nhằm phát triển đô thị và các khu dân cư nông thôn trên địa bàn huyện phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, bảo vệ cảnh quan môi trường, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. Vị trí, diện tích các khu vực quy hoạch sử dụng đất được thể hiện trên bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Tam Bình.

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022:

Ngày 27 tháng 01 năm 2022 Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quyết định số 188/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Tam Bình.

Theo kế hoạch được duyệt, năm 2022 trên địa bàn huyện Tam Bình thu hồi 144,88 ha đất nông nghiệp và 18,62 ha đất phi nông nghiệp để thực hiện một số công trình, dự án; chuyển mục đích sử dụng 207,16 ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp; chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp 69,71 ha và 4,29 ha đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở. Năm 2022 huyện Tam Bình có 24.375,14 ha đất nông nghiệp và 4.689,90 ha đất phi nông nghiệp.

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Tam Bình
Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Tam Bình

Phân biệt giữa Quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất

Căn cứ quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 3, Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 (sau đây gọi tắt là Luật đất đai năm 2013) quy định về khái niệm quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất như sau:

Theo đó, quy hoạch sử dụng đất là sự tính toán, phân bổ đất đai cụ thể về số lượng, chất lượng, vị trí, không gian cho các mục tiêu kinh tế – xã hội , đảm bảo cơ sở khoa học và thực tế của các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội để việc sử dụng đất phù hợp với các điều kiện về đất đai, khí hậu, thổ nhưỡng và từng ngành sản xuất.

Kế hoạch sử dụng đất là việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian để thực hiện trong kì quy hoạch.

Quy hoạch bao giờ cũng gắn liền với kế hoạch hoá đất đai. Bởi vì kế hoạch hoá đất đai chính là việc xác định các biện pháp, thời gian để sử dụng đất theo quy hoạch. Do vậy, trong một số trường hợp, quy hoạch hoá đất đai đã bao hàm cả kế hoạch hoá đất đai.

Cần phân biệt rõ:

Quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế – xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian xác định.

Kế hoạch sử dụng đất là việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian để thực hiện trong kỳ quy hoạch sử dụng đất.

Tài liệu kèm theo:

Tham khảo thêm:BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây