Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Ba Chẽ đến 2030, bao gồm: xây dựng, giao thông, công nghiệp và các công trình dự án đưa đất vào sử dụng.

Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)


Ba Chẽ là một huyện miền núi thuộc tỉnh Quảng Ninh, nằm giữa tỉnh Quảng Ninh, huyện lỵ là thị trấn Ba Chẽ nằm cách thành phố Hạ Long khoảng 50 km về hướng bắc, có vị trí địa lý:

 • Phía Bắc giáp huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
 • Phía Tây giáp huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang
 • Phía Đông giáp huyện Tiên Yên
 • Phía Nam giáp thành phố Hạ Long và thành phố Cẩm Phả.

Huyện lỵ là thị trấn Ba Chẽ nằm trên tỉnh lộ 329 cách thành phố Hạ Long khoảng 55 km về hướng đông bắc, tỉnh lộ 330 theo hướng đông bắc đi huyện Tiên Yên.

Huyện Ba Chẽ có 8 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Ba Chẽ (huyện lỵ) và 7 xã: Đạp Thanh, Đồn Đạc, Lương Mông, Minh Cầm, Nam Sơn, Thanh Lâm, Thanh Sơn.


Quy hoạch giao thông huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh

Trên địa bàn huyện có các tuyến giao thông trọng điểm chạy qua, được xác định trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Ba Chẽ như:

 • Tuyến ĐT 329
 • Tuyến ĐT 330

Trên địa bàn huyện còn có nhiều tuyến giao thông đô thị, liên xã, và giao thông nông thôn đã được đầu tư xây dựng những năm gần đây.

Ngoài ra, trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030 huyện Ba Chẽ cũng thể hiện những tuyến giao thông đã được quy hoạch và triển khai trong thời kỳ 2021-2030.


Bản đồ quy hoạch đến 2030, kế hoạch sử dụng đất 2022, huyện Ba Chẽ

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:

Ngày 05/3/2021, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 675/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, huyện Ba Chẽ.

Theo Điều 1 của Quyết định số 675/QĐ-UBND, Phương án sử dụng đất trong kỳ quy hoạch của huyện Ba Chẽ được xác định thông qua cơ cấu 03 loại đất, gồm:


 • Đất nông nghiệp 56.924,47 ha,
 • Đất phi nông nghiệp 3.249 ha,
 • Đất chưa sử dụng: 474,63 ha.

Quyết định cũng xác định diện tích chuyển mục đích sử dụng trong thời kỳ quy hoạch theo hồ sơ địa chính, bao gồm:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 1.231,36 ha
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 89,68 ha.
 • Chuyển đổi đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở: 4,16 ha

Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng đất được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tỷ lệ 1/10.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-203, huyện Ba Chẽ

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Ba Chẽ đến 2030
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Ba Chẽ đến 2030

Ngoài ra, trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030 huyện Ba Chẽ cũng có một phần diện tích được quy hoạch thị trấn Ba Chẽ đến 2030.

Phương án quy hoạch sử dụng đất huyện Ba Chẽ được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn.

Quy hoạch sử dụng đất huyện Ba Chẽ được Ủy ban nhân dân huyện thông báo công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Ba Chẽ, cụ thể như sau:

Hồ sơ công khai gồm: 

 • Quyết định số 675/QĐ-UBND ngày 05/3/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Ba Chẽ.
 • Báo cáo thuyết minh tổng hợp Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Ba Chẽ.
 • Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Ba Chẽ.

Ngày 31/10/2022 UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 3169/QĐ-UBND về việc điều chỉnh quy mô, địa điểm dự án công trình trong quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Ba Chẽ.

Theo đó, Phê duyệt điều chỉnh quy mô, địa điểm dự án, công trình trong quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021- 2030 của huyện Ba Chẽ với các nội dung như sau:

Điều chỉnh tăng quy mô diện tích đối với 02 dự án, tổng diện tích tăng thêm là 0,04 ha, cụ thể:

 • Trụ sở Công an xã Nam Sơn: Diện tích tăng thêm 0,01 ha.
 • Trụ sở Công an xã Minh Cầm: Diện tích tăng thêm 0,03 ha.

Điều chỉnh giảm quy mô diện tích đối với 01 dự án:

 • Trụ sở Công an xã Đồn Đạc: Diện tích điều chỉnh giảm 0,04 ha.

Điều chỉnh ranh giới đối với 07 dự án (07 Trụ sở làm việc Công an các xã trên địa bàn huyện Ba Chẽ).

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022:

Ngày 28/2/2022, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 537/QD-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Ba Chẽ.

Theo nội dung quyết định, phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Ba Chẽ, bao gồm:

 • Đất nông nghiệp là 55.491,14 ha.
 • Đất phi nông nghiệp là 2.258,25 ha.
 • Đất chưa sử dụng là 2.89g,71 ha.

Kế hoạch thu hồi các loại đất:

 • Đất nông nghiệp là 119,59 ha.
 • Đất phi nông nghiệp là 15,81 ha.

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:

 • Diện tích đất nông nghiệp chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp năm 2022 là 205,51 ha.
 • Chuyển đổi cơ cấu trong nội bộ đất nông nghiệp là 397,73 ha.
 • Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở là 2,41 ha.

Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2022: Chuyển sang đất phi nông nghiệp là 18,19 ha.

Vị trí, diện tích các khu đất đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 2022 của huyện Ba Chẽ được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện.

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, H. Ba Chẽ
Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, H.Ba Chẽ

Quy hoạch xây dựng vùng Huyện Ba Chẽ đến 2040

Ngày 15/2/2022, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 388/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện Ba Chẽ đến 2040, tầm nhìn đến 2050.

Theo quyết định, phạm vi lập quy hoạch gồm: Toàn bộ ranh giới hành chính huyện Ba Chẽ gồm 01 thị trấn Ba Chẽ và 07 xã (Đạp Thanh, Đồn Đạc, Lương Mông, Minh Cầm, Nam Sơn, Thanh Lâm, Thanh Sơn); ranh giới như sau: Phía Bắc giáp huyện Đình Lập – tỉnh Lạng Sơn; Phía Nam giáp thành phố Hạ Long và thành phố Cẩm Phả; Phía Đông giáp huyện Tiên Yên; Phía Tây giáp huyện Sơn Động – tỉnh Bắc Giang. Diện tích: Khoảng 60.648,1 ha (606,5 km).

Quy hoạch xây dựng vùng nhằm cụ thể hóa Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh, Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh và của huyện Ba Chẽ.

Cũng theo quyết định, định hướng phân vùng phát triển không gian được chia thành 2 vùng phát triển. Cụ thể như sau:

Vùng 1 (Vùng trung tâm): Gồm thị trấn Ba Chẽ hiện trạng và một phần các xã Nam Sơn, xã Đồn Đạc. Tại khu vực này được định hướng phát triển những mục tiêu cụ thể gồm:

 • Xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị; phát triển đô thị thị trấn Ba Chẽ trên cơ sở thị trấn hiện trạng, mở rộng ra các xã lân cận giai đoạn trước mắt và phát triển mở rộng lên phía Bắc (phía Bắc sông Ba Chẽ) và một số khu vực khác cho giai đoạn dài hạn.
 • Xây dựng thị trấn Ba Chẽ thành trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, là trung tâm, đầu mối giao lưu phát triển quan trọng của huyện.
 • Định hướng phát triển không gian: lấy sông Ba Chẽ làm trục cảnh quan chính của đô thị, cải tạo chỉnh trang đô thị cũ, hoàn thiện các quy hoạch đã được duyệt. Ưu tiên phát triển đô thị xanh, lấy yếu tố cảnh quan thiên nhiên làm mục tiêu phát triển. 

Vùng 2 (Vùng miền núi): Gồm các xã Lương Mông, Đạp Thanh, Thanh Lâm, Thanh Sơn, Minh Cầm, phần còn lại của các xã Nam Sơn, Đồn Đạc. Tại khu vực này được định hướng phát triển gồm:

 • Phát triển Lâm nghiệp (Vùng trồng rừng gỗ lớn: Minh Cầm, Lương Mông, Đạp Thanh;
 • Phát triển vùng trồng dược liệu: Đạp Thanh, Thanh Lâm), bảo vệ rừng phòng hộ để duy trì nguồn nước, thâm canh rừng sản xuất kết hợp với các loại cây gỗ quý bản địa, trồng các loại cây dược liệu dưới tán rừng có giá trị kinh tế cao.
 • Chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng ứng dụng khoa học và công nghệ tiên tiến, các sản phẩm nông lâm nghiệp đạt tiêu chuẩn sản phẩm Ocop.
 • Định hướng phát triển không gian: Tận dụng địa hình, cảnh quan dạng lòng chảo có độ dốc phù hợp bố trí các công trình phục vụ du lịch, khách sạn nghỉ dưỡng…và tổ chức các tour tham quan, dã ngoại, nghiên cứu và khám phá thiên nhiên.
 • Mở rộng khu vực trung tâm xã hiện nay, dành quỹ đất để bố trí các công trình công cộng văn hóa thể dục thể thao.

Tài liệu kèm theo:BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây