Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thành phố Bắc Kạn đến 2030, bao gồm: xây dựng, giao thông, công nghiệp và các công trình dự án đưa đất vào sử dụng.

Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)


Bắc Kạn là thành phố tỉnh lỵ của tỉnh Bắc Kạn, nằm ở trung tâm tỉnh Bắc Kạn, cách thủ đô Hà Nội 164 km về phía bắc, có vị trí địa lý:

 • Phía Nam giáp huyện Chợ Mới
 • Các phía còn lại giáp huyện Bạch Thông.

Thị xã Bắc Kạn được thành lập vào tháng 7 năm 1901, khi đó vừa là tỉnh lỵ tỉnh Bắc Kạn, vừa là châu lỵ châu Bạch Thông. Thị xã trở thành trung tâm hành chính, kinh tế, chính trị, quân sự, văn hóa của tỉnh Bắc Kạn. Các cơ quan đầu não bộ máy cai trị của chính quyền thực dân phong kiến đều đóng ở đây.

Quy hoạch thành phố Bắc Kạn, bao gồm 6 phường: Đức Xuân, Huyền Tụng, Nguyễn Thị Minh Khai, Phùng Chí Kiên, Sông Cầu, Xuất Hóa và 2 xã: Dương Quang, Nông Thượng.


Bản đồ quy hoạch đến 2030, kế hoạch sử dụng đất 2022, thành phố Bắc Kạn

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:

Ngày 16/7/2021, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1238/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 Thành phố Bắc Kạn.

Theo Điều 1 của Quyết định số 1238/QĐ-UBND, Phương án sử dụng đất trong kỳ quy hoạch của Thành phố Bắc Kạn được xác định thông qua cơ cấu 03 loại đất, gồm:


 • Đất nông nghiệp 10.712,93 ha,
 • Đất phi nông nghiệp 2.934,09 ha,
 • Đất chưa sử dụng: 52,82 ha.

Quyết định cũng xác định diện tích chuyển mục đích sử dụng trong thời kỳ quy hoạch theo hồ sơ địa chính, bao gồm:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 1.223,46 ha
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 40,84 ha.
 • Chuyển đổi đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở: 16,84 ha

Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng đất được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tỷ lệ 1/10.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-203, Thành phố Bắc Kạn.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030 TP. Bắc Kạn
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030 TP. Bắc Kạn

Phương án quy hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn.


Về kế hoạch sử dụng đất năm 2021:

Theo Điều 2 của Quyết định số 1238/QĐ-UBND, Phương án sử dụng đất trong kỳ quy hoạch của Thành phố Bắc Kạn được xác định thông qua cơ cấu 03 loại đất, gồm:

 • Đất nông nghiệp là 11.583,43 ha.
 • Đất phi nông nghiệp là 2.053,63 ha.
 • Đất chưa sử dụng là 62,78 ha.

Kế hoạch thu hồi các loại đất năm 2021:

 • Đất nông nghiệp là 334,20 ha.
 • Đất phi nông nghiệp là 40,97 ha.

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:

 • Diện tích đất nông nghiệp chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp năm 2021 là 352,96 ha.
 • Chuyển đổi cơ cấu trong nội bộ đất nông nghiệp là 0,71 ha.
 • Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở là 15,05 ha.

Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2021: Chuyển sang đất phi nông nghiệp là 9,54 ha.

Vị trí, diện tích các khu đất đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 2021 của Thành phố Bắc Kạn được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố.

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022:

Phân biệt giữa Quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất

Căn cứ quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 3, Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 (sau đây gọi tắt là Luật đất đai năm 2013) quy định về khái niệm quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất như sau:

Theo đó, quy hoạch sử dụng đất là sự tính toán, phân bổ đất đai cụ thể về số lượng, chất lượng, vị trí, không gian cho các mục tiêu kinh tế – xã hội , đảm bảo cơ sở khoa học và thực tế của các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội để việc sử dụng đất phù hợp với các điều kiện về đất đai, khí hậu, thổ nhưỡng và từng ngành sản xuất.

Kế hoạch sử dụng đất là việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian để thực hiện trong kì quy hoạch.

Quy hoạch bao giờ cũng gắn liền với kế hoạch hoá đất đai. Bởi vì kế hoạch hoá đất đai chính là việc xác định các biện pháp, thời gian để sử dụng đất theo quy hoạch. Do vậy, trong một số trường hợp, quy hoạch hoá đất đai đã bao hàm cả kế hoạch hoá đất đai.

Cần phân biệt rõ:

Quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế – xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian xác định.

Kế hoạch sử dụng đất là việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian để thực hiện trong kỳ quy hoạch sử dụng đất.

Tài liệu kèm theo:

Tham khảo thêm:BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây